در راستای خدمات مشاوره و کارشناسی سوانح رانندگی جهت اجرای پروژه جدید با اصول برنامه ریزی و اهدافی نو اقدام به راه اندازی سامانه کارشناسی و مشاوره سوانح رانندگی نموده؛ تابتواند در عرصه خدمات کشوری سهمی داشته باشد و در حد توان در این حرفه که بسیار جای کار دارد اثر بخش باشد .

ورود به سامانه